Regulamin sklepuStrony:

 1. BLUEJET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80 – 122) przy ulicy Kartuskiej 195, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000290364, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5833001173, - zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym

 2. Nabywca – kupujący przez serwis bluecanvas.pl

 3. bluecanvas.pl – serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie.  

§ 1 Informacje ogólne 

 1. Właścicielem serwisu internetowego indywidualnej produkcji na zamówienie bluecanvas.pl jest BLUEJET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80 – 122) przy ulicy Kartuskiej 195, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000290364, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5833001173; numer telefonu (58) 306 45 50.

 2. Świadczenie usług produkcji oraz dostawy na zamówienie składane poprzez serwis internetowy bluecanvas.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu produkcji na zamówienie bluecanvas.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Przed złożeniem zamówienia w serwisie bluecanvas.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie Nabywca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu bluecanvas.pl.

 6. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych, wadliwych lub niepełnych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.bluecanvas.pl lub e-mailem wysłanym na adres biuro@bluecanvas.pl

 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 3. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowany przez bluecanvas.pl internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

 4. Każdy zamówiony produkt musi zostać wcześniej skonfigurowany (z zastrzeżeniem pkt 16 poniżej) przez nabywcę przy użyciu mechanizmów dostępnych na stronie internetowej systemu bluecanvas.pl. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu.

 5. Umowa między Sprzedającym a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Otwarte” względnie „Zawieszone” na „W trakcie realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu oferty do Sprzedającego.

 6. Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez podgląd w zakładce "moje zlecenia", widocznej po zalogowanie się do panelu klienta. Dodatkowo, złożenie zlecenia oraz zmiana stanu realizacji zlecenia na "wykonane" zostaną potwierdzone adekwatnymi wiadomościami e-mail.

 7. Oferowane produkty w ramach serwisu produkcji na zlecenie bluecanvas.pl wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub w razie potrzeby oraz na wyraźne życzenie Nabywcy poddawane są korekcie zgodnie z jego wskazówkami, o ile zakres żądanych poprawek nie będzie wykraczał poza przedmiot opisany w pierwotnym zamówieniu.

 8. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie bluecanvas.pl przez Nabywcę. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów a kadrowanie przez „chwyć i upuść”. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT (cena brutto).

 9. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Wyjątek stanowią dodatkowo zlecane przez Nabywcę uszlachetnienia zamawianych produktów. W takim przypadku obowiązuje cena ustalona indywidualnie z Działem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 10. Sprzedający może w każdym czasie odmówić przyjęcia zmian dotyczących danych niezbędnych do wykonania zlecenia o ile Nabywca nie zaakceptuje i nie dokona w zakreślonym terminie wpłaty ceny odpowiadającej zwiększonym kosztom realizacji zmodyfikowanego zamówienia. W razie braku zapłaty w zakreślonym terminie serwis bluecanvas.pl może odstąpić od umowy i domagać się zapłaty od Nabywcy zryczałtowanego kwoty stanowiącej 50% pierwotnie ustalonej ceny.

 11. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę (nie dotyczy podatku VAT – obowiązujący z chwili wystawienia faktury).

 12. Wszystkie podane w serwisie bluecanvas.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki. W przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków + jednego dłuższego boku jest większa niż 300 cm, zamówień złożonych z obrazu i innych wydruków, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie z Działem Klienta Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@bluecanvas.pl

 13. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

 14. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

 15. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień bluecanvas.pl.  

 16. Sklep.bluecanvas.pl ma także w swoje ofercie produkty, które nie wymagają wcześniejszej konfiguracji – ujęte w osobnej zakładce.

§ 3 Płatność 

 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek: 92 1750 1325 0000 0000 2032 8557 albo w systemie PayU.

 2. Inne, nie wymienione w ust. 1 i 2, formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.  

§ 4 Dostawa 

 1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 10 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta Sprzedającego – dane do kontaktu dostępne są w zakładce Kontakt serwisu bluecanvas.pl.

 2. Zryczałtowane koszty przesyłki (nie dotyczy obrazów) obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie bluecanvas.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

 3. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 5. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 6. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego w Biurze Obsługi Klienta – Bluejet sp. z o.o, ul. Kartuska 195, 80-122 Gdańsk. W takim przypadku Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów za dostawę i dokonuje płatności w kwocie pomniejszonej o koszt dostawy. Nabywca każdorazowo winien poinformować Sprzedającego o chęci odbioru osobistego nie później jednak niż przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 7. Przewidywany czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 7 a 10 dni roboczych, który liczony jest od momentu zmiany statusu zamówienia na status „w realizacji” do dnia nadania wysyłki gotowego wyrobu do firmy kurierskiej.

 8. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.

 9. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 10. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

 11. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

 12. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.  

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu 

 1. Przy pakowaniu produktów Sprzedający stosuje rozwiązanie, przy którym wydruk nie styka się ze ściankami opakowania. Tuby oraz opakowania kartonowe, w które zapakowane są produkty oznaczone oryginalnymi naklejkami ze znakiem firmowym bluecanvas.pl oraz naklejką ostrzegawczą. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie odbioru dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W protokole należy opisać rodzaj uszkodzenia i termin dostawy a protokół zobowiązana jest podpisać osoba uprawniona do działania w imieniu Nabywcy i opatrzenia podpisu czytelną pieczątką. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki. Nabywca po podpisaniu protokołu szkody zobowiązany jest natychmiast skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@bluecanvas.pl . Reklamacje telefoniczne nie będę przyjmowane.

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@bluecanvas.pl lub faksem pod nr + 48 58 306 45 50.

§ 6 Rękojmia 

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi dwa lata i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

 2. Nabywca ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sprzedający nie udziela innych dodatkowych gwarancji.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego jeżeli może on służyć celowi dla jakiego został wyprodukowany. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 4. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

 5. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 6. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze, gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 2 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 7. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

 8. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na koszt Sprzedającego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 9. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane wyłącznie na adres biuro@bluecanvas.pl lub w formie pisemnej na adres Bluejet sp. z o.o., ul. Kartuska 195, 80-122 Gdańsk 

 10. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu, przechowywania lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. 

 11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Sprzedający ma jednak prawo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 12. Nabywca może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 13. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 14. Zwrot ceny, którą Nabywca uiścił w momencie zakupu, odbywa się w tej samej formie, w jakiej dokonywał płatności, w szczególności jeżeli płatność odbywała się kartą płatniczą, zwrot ceny sprzedaży nastąpi na tą samą kartę płatniczą.

§ 7 Pozostałe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Nabywca będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 2. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 3. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą, a Sprzedawcą.

 4. Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna 

 1. bluecanvas.pl jest serwisem produkcji na zlecenie.

 2. Odnośnie produktów skonfigurowanych Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w § 4 pkt 11 i § 6 pkt 7 nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz, itp.) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U.2014.827 z dnia 2014.06.24) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy (czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje.

 4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy przez Nabywcę.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przyczyn podanych w pkt 4, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.  

 6. Odnośnie produktów niekonfigurowanych Nabywca uprawniony jest do odstąpienia w terminie 14 dni od daty wydania mu produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nabywca może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie o treści jak określona w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej sklepu biuro@bluecanvas.pl

 7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera pouczenie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych 

 1. Przekazane do serwisu bluecanvas.pl przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. Przekazane do serwisu bluecanvas.pl przez Nabywcę dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

 3. Przekazane do serwisu bluecanvas.pl przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał.

 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@bluecanvas.pl lub listownie na adres Bluejet sp. z o.o., ul. Kartuska 195, 80-122 Gdańsk

 5. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w każdym czasie. Fakt ten należy zgłosić Sprzedającemu na adresy podane w pkt 4 powyżej.

§ 10 Prawa autorskie 

 1. Sprzedawane za pośrednictwem serwisu bluecanvas.pl produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu za ustaloną cenę. Z posiadaniem egzemplarza/y dzieła lub przekazaniem jego/ich własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inaczej - związane żadne dodatkowe prawa używania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy bluecanvas.pl.

 4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).  

§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za: brak możliwości stałego dostępu do systemu online, szybkość działania systemu, która zależna jest od niezależnej od Sprzedającego sieci szkieletowej oraz za błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które Sprzedający nie ma wpływu.

 2. Serwis bluecanvas.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedający oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu.

§ 12 Postanowienia końcowe 

 1. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie bluecanvas.pl

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

 5. Sprzedający nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 6. Sprzedający nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.

 7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Bluejet Sp. z o.o.
ul. Kartuska 195
80-122 Gdańsk

e-mail: biuro@bluecanvas.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

…………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.


pdfPobierz Wzór odstąpienia od umowy (pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Bluejet spółkę z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 195, 80-122 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej biuro@bluecanvas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na wskazany wyżej adres siedziby Bluejet spółka z o.o. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
pdfRegulamin sklepu obowiązujący do dnia 24.12.2014 roku (pdf)